Основні засоби

Облік основних засобів у програмі максимально автиматизован. Необхідниі зміни легко можна внести власноруч.

Для відображення облікової інформації основних засобiв та iнших необоротних активiв використовується довідник, який призначено для облiку ОЗ та iнших НА за звiтний перiод. Зовнішній вигляд довідника налагоджується під вимоги користувача з відображенням заданих колонок, з заданою шириною, що дає можливість компактно та зручно відобразити інформацію на екрані та виконати друк.

Для полегшення сприйняття та наочності даних по ОЗ, посилення аналізу та обробки інформації для прийняття стратегічних та підвищення ефективності при прийнятті концептуальних рішень, інформація за великими таблицями по ОЗ та iнших НА представлена у вигляді графіків та діаграм.

У програмі передбачені наступні функції, які полегшують роботу з основними засобами:

 • автоматичне введення в експлуатацію за актом інвентаризації;
 • автоматична заміна методу нарахування амортизації;
 • оприбуткування, реалізація, списання ОЗ.

Документи для оформлення ОЗ:

 • акт приймання-передачі (типова форма № ОЗ-1);
 • акт на списання (типова форма № ОЗ-3);
 • інвентарна картка обліку ОЗ (типова форма № ОЗ-6) – для індивідуального обліку кожного об’єкта ОЗ та для группового обліку однотипниx об’єктів ОЗ, що надійшли на підриємство в одному звітному періоді та мають однакове виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та однакoву вартість;
 • інвентаризаційна відомість ОЗ (формa № инв-1).
 • Проводки пo ОЗ: облік придбання ОЗ, внесення ОЗ до статутного капіталу, ремонт та поліпшення ОЗ, переоцінка ОЗ, амортизація ОЗ, ліквідація ОЗ, продаж ОЗ.

У програмі реалізовані методи нарахування амортизації ОЗ:

 • Прямолінійний
 • Зменшення залишкової вартості
 • Прискорене зменшення залишкової вартості
 • Кумулятивний
 • Виробничий
 • 50% х 50%
 • 100%

Спеціальна розрахункова форма "Розрахунок норми рiчноi амортизацii" дозволяє:

 • миттєво одержати результати при нарахуванні усіма методами амортизації обранного ОЗ/НА;
 • зпрогнозувати суми нарахованої амортизації на 5 років наперед;
 • наочно оцінити суми амортизації по рокам;
 • запланувати оптимальний порядок списання ОЗ/НА згідно облікової політикі підприємства;
 • значно зекономити час при виборі метода нарахування амортизації.